บริการออกหนังสือรับรองฯ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 บริการออกหนังสือรับรองฯ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ
 บริการออกหนังสือรับรองฯ ทางไปรษณีย์สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ

  กองทะเบียนประวัติอาชญากร
  กรมการกงสุล
  กองหนังสือเดินทาง
  กองตรวจลงตรา
  กรมการจัดหางาน
  สถานทูตไทย
  กรมการปกครอง มหาดไทย
  สถานทูตประเทศต่างๆ
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  


 

   แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีบุคคลที่พำนักในประเทศไทย (Application for Police Clearance Certificate (for Applicant Residing in Thailand))  
   แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ (Application for Police Clearance Certificate (for Applicant Residing Abroad)  
   แบบฟอร์มใบมอบอำนาจ กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน (Letter of Power Attorney Form)  
   ตัวอย่างเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Sample of Required Documents in Applying Police Clearance Certificate)  
   แบบฟอร์ม บันทึกการให้ถ้อยคำเพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีบุคคลมีสัญชาติไทย (TESTIMONY MEMORANDUM FOR THAI NATIONALITY)  
   แบบฟอร์มบันทึกการให้ถ้อยคำเพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย (TESTIMONY MEMORANDUM FOR NON-THAI NATIONALITY)  
   แบบพิมพ์ลายนิ้วมือ กรณีใช้เพื่อตรวจสอบประวัติในต่างประเทศ ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ (Form of Taking Fingerprint for Criminal Record Checking outside Thailand (except USA and Singapore))  


ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ชี้แจง ระเบียบข้อบังคับ และการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน..

1 ส.ค. 2557  
คณะกรรมการ จต. ตรวจ 5 ส.
คณะกรรมการ จต. ตรวจ 5 ส. ..

12 มิ.ย. 2557  
การปรับปรุงเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม 5 ส. ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.
การปรับปรุงเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม 5 ส. ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส...

26 พ.ค. 2557  
คณะกรรมการ 5 ส. ตรวจสถานที่ทำงาน ฝ่ายตรวจสอบฯ
..

14 พ.ค. 2557  

 

 Copyright @ 2012 pcscenter.sb.police.go.th
ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ