บริการออกหนังสือรับรองฯ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 บริการออกหนังสือรับรองฯ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ
 บริการออกหนังสือรับรองฯ ทางไปรษณีย์สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ

  กองทะเบียนประวัติอาชญากร
  กรมการกงสุล
  กองหนังสือเดินทาง
  กองตรวจลงตรา
  กรมการจัดหางาน
  สถานทูตไทย
  กรมการปกครอง มหาดไทย
  สถานทูตประเทศต่างๆ
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  


 

   แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Application for Police Clearance Certificate)  
   แบบฟอร์มใบมอบอำนาจ กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน (Letter of Power Attorney Form)  
   ตัวอย่างเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Sample of Required Documents in Applying Police Clearance Certificate)  
   แบบฟอร์ม บันทึกการให้ถ้อยคำเพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีบุคคลมีสัญชาติไทย (TESTIMONY MEMORANDUM FOR THAI NATIONALITY)  
   แบบฟอร์มบันทึกการให้ถ้อยคำเพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย (TESTIMONY MEMORANDUM FOR NON-THAI NATIONALITY)  
   แบบพิมพ์ลายนิ้วมือ กรณีใช้เพื่อตรวจสอบประวัติในต่างประเทศ ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ (Form of Taking Fingerprint for Criminal Record Checking outside Thailand (except USA and Singapore))  


ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ชี้แจง ระเบียบข้อบังคับ และการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน..

1 ส.ค. 2557  
คณะกรรมการ จต. ตรวจ 5 ส.
คณะกรรมการ จต. ตรวจ 5 ส. ..

12 มิ.ย. 2557  
การปรับปรุงเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม 5 ส. ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.
การปรับปรุงเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม 5 ส. ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส...

26 พ.ค. 2557  
คณะกรรมการ 5 ส. ตรวจสถานที่ทำงาน ฝ่ายตรวจสอบฯ
..

14 พ.ค. 2557  

 

 Copyright @ 2012 pcscenter.sb.police.go.th
ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ