บริการออกหนังสือรับรองฯ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 บริการออกหนังสือรับรองฯ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ
 บริการออกหนังสือรับรองฯ ทางไปรษณีย์สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ

  กองทะเบียนประวัติอาชญากร
  กรมการกงสุล
  กองหนังสือเดินทาง
  กองตรวจลงตรา
  กรมการจัดหางาน
  สถานทูตไทย
  กรมการปกครอง มหาดไทย
  สถานทูตประเทศต่างๆ
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  


 

   การจัดเตรียมเอกสารประกอบคำร้องทางไปรษณีย์ (Prepare document for people To apply for police clearance certificate By postal service)  
   การจัดเตรียมเอกสารประกอบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ/Prepare documents for applicant  
   แบบฟอร์ม คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Application for thai clearance certificate)  
   แบบฟอร์ม บันทึกการให้ถ้อยคำเพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ (TESTIMONY MEMORANDUM)  


บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
ประชาชนจำนวนมาก มาขอใช้บริการที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ..

10 ต.ค. 2555  

 

 Copyright @ 2012 pcscenter.sb.police.go.th
ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ